HR ACTIVITY

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 11 ตุลาคม 2566
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
?? ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี เมฆบุญส่งลาภ
UP NEWS: https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=30503
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
?? งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร 1041
HR