HR ACTIVITY

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 14 ธันวาคม 2566
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก
1. นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กรรมการสภาประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ
4. นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน เป็นผู้ร่วมชี้แจง
5. นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
ซึ่งได้มีการแสดงวิสัยทัศน์นโยบายในการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 20 นาที พร้อมตอบข้อซักถามจากบุคลากรของหน่วยงาน 10 นาที และเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป
UP NEWS: https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=30984
We ?? UP
U = Unity
P = Professional
??????????
#SDGs8
#กจFamily
#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityOfPhayao
_____________________________
??Website กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.personnel.up.ac.th/
?? Youtube Division of Personnel University of Phayao
https://smarthr.up.ac.th/sl/esE
??Website มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.up.ac.th/th/
HR