HR ACTIVITY

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 UP WISDOM 2023


วันที่ 25 ธันวาคม 2566
กองการเจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 UP WISDOM 2023 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567 (38 ชั่วโมง) ในรูปแบบ Hybrid Learning
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมในโครงการฯ
โดยโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 UP WISDOM 2023 จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสร้างค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา - UPILI อีกทั้งยังได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 Module ประกอบไปด้วย
Module 1: Frontier-area based University (Online)
ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2566
Module 2: Higher Education Administration (Online)
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567
Module 3: Community Innovation Development (Onsite ณ โรงแรม M2 Waterside จังหวัดพะเยา)
ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2567
UP NEWS: https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=31080
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
??งานส่งเสริมและพัฒนา โทร 1042
We ?? UP
U = Unity
P = Professional
??????????
#SDGs8
#กจFamily
#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityOfPhayao
_____________________________
??Website กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.personnel.up.ac.th/
?? Youtube Division of Personnel University of Phayao
https://smarthr.up.ac.th/sl/esE
??Website มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.up.ac.th/th/
HR