HR ACTIVITY

โครงการจัดทำมาตรฐานภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567
กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการจัดทำมาตรฐานภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ณ โรงแรม M2 Waterside จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายหัวข้อ "มาตรฐานภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย" พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)" พร้อมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี
โดยในโครงการฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิดเกี่ยวกับการปรับมาตรฐานภาระงาน และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป
ภาพเพิ่มเติม: https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=31139
We ?? UP
U = Unity
P = Professional
??????????
#SDGs8
#กจFamily
#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityOfPhayao
_____________________________
??Website กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.personnel.up.ac.th/
?? Youtube Division of Personnel University of Phayao
https://smarthr.up.ac.th/sl/esE
??Website มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.up.ac.th/th/
HR