HR ACTIVITY

พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 9 มกราคม 2567
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
?? ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ขำพึ่งสน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย
?? ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณากร พรประเสริฐ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธยาน์ ชาวเมือง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภช เสาร์อิน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพล ศรีศักดา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ พรมใหม่ (ติดภารกิจ)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์ (ติดภารกิจ)
UP NEWS: https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=31140
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
?? งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร 1041
We ?? UP
U = Unity
P = Professional
??????????
#SDGs8
#กจFamily
#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityOfPhayao
_____________________________
??Website กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.personnel.up.ac.th/
?? Youtube Division of Personnel University of Phayao
https://smarthr.up.ac.th/sl/esE
??Website มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.up.ac.th/th/
HR