HR ACTIVITY

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 UP COMMUNITY 2023


วันที่ 10 มกราคม 2567
กองการเจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 UP COMMUNITY 2023 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2567 (60 ชั่วโมง) ในรูปแบบ Hybrid Learning
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน จำนวน 108 ท่าน เข้าร่วมในโครงการฯ
โดยโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 UP COMMUNITY 2023 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการบริหารงาน
4. เพื่อสื่อสารเป้าหมายและค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา - UPILI อีกทั้งยังได้รับเกียรติการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแบ่งหลักสูตรออกเป็น 4 Module ประกอบไปด้วย
Module 1: Frontier- area based University ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2567
Module 2: Higher Education Administration ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2567
Module 3: Innovative Community Development ณ ห้องประชุม ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567
Module 4: Reinventing University Planning ณ ห้องประชุม ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567
UP NEWS: https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=31142
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
??งานส่งเสริมและพัฒนา โทร 1042
We ?? UP
U = Unity
P = Professional
??????????
#SDGs8
#กจFamily
#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityOfPhayao
_____________________________
??Website กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.personnel.up.ac.th/
?? Youtube Division of Personnel University of Phayao
https://smarthr.up.ac.th/sl/esE
??Website มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.up.ac.th/th/
HR