HR ACTIVITY

การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 1/2567


วันที่ 18 มกราคม 2567
กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
โดยได้รับเกียรติจาก
1. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ
6. นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ
7. นายสมทบ เหล็กสิงห์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
?? https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=31221
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
??www.personnel.up.ac.th หัวข้อ "ความก้าวหน้าพนักงานสายสนับสนุน"
? งานส่งเสริมและพัฒนา โทร 1042
#การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
HR