HR ACTIVITY

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายวิทยา สุนสะดี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป (ชำนาญการคนที่ 19)
2. นายนพดล เมืองซื่อ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป (ชำนาญการคนที่ 20)
3. นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย สังกัด สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป (ชำนาญการคนที่ 21)
4. นายวิชญนนท์ มณีชาติ สังกัด สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้ดำรงตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป (ชำนาญการคนที่ 22)
UP NEWS: https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=31261
HR