HR ACTIVITY

การประชุมชี้แจงการใช้ระบบการจัดทำแบบคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัด #การประชุมชี้แจงการใช้ระบบการจัดทำแบบคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และ #การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแบบคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และ แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) โดยในการประชุมมีหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมในการประชุมกว่า 310 คน
HR