HR ACTIVITY

การประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการทำงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการทำงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) พร้อมทั้งประกาศ เจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส งดให้ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับบุคลากรภายในกองการเจ้าหน้าที่ รับทราบและถือปฏิบัติ เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง โดยเน้นเรื่องการดำเนินงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
We ?? UP
U = Unity
P = Professional
HR