คู่มือการให้บริการ

คู่มือการให้บริการ

Division of Personnel
- คู่มือการให้บริการ การลาของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
2567 คู่มือการให้บริการ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
- คู่มือการให้บริการ การสรรหาบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
2567 คู่มือการให้บริการ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
- คู่มือการให้บริการ การสรรหาบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา
2567 คู่มือการให้บริการ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
- คู่มือการให้บริการ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา
2567 คู่มือการให้บริการ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
- คู่มือการให้บริการ การลาออกจากงานของบุคลากรมหาวิทยาล้ัยพะเยา
2567 คู่มือการให้บริการ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
- คู่มือการให้บริการ การขอหนังสือรับรองของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
2567 คู่มือการให้บริการ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
- คู่มือการให้บริการ การขอมีบัตรประจำตัวของบุคลากร
2567 คู่มือการให้บริการ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
- คู่มือการให้บริการ การแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งบริหาร
2567 คู่มือการให้บริการ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
- คู่มือการให้บริการ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน
2567 คู่มือการให้บริการ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
HR