กจ.มพ.

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท คณาจารย์ ประจำ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

๐ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

๐ ประกาศรายชื่อคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ


คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๐ คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7031/2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

๐ คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำHR