รายงานผลการดำเนินงาน

หอพักสวัสดิการ


สรุปจำนวนผู้เข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการ

ปี 2563

จำนวนห้องพักสวัสดิการต่อสัดส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ปี 2562

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

สรุปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยพะเยา

ปี 2563อัตรากำลัง บุคลากร

 
สรุปอัตรากำลัง บุคลากร ของมหาวิทยาลัยพะเยาปี 2565
สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน ประจำเดือน มกราคม  
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม 
  สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน ประจำเดือน กุมภาพันธ์  
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพัันธ์ 
สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน ประจำเดือน ีนาคม  
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน ประจำเดือน เมษายน  
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน 
 สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน ประจำเดือน พฤษภาคม 
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม  
 สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน ประจำเดือน มิถุนายน 
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน
รุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม
รุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม 
      รุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน ประจำเดือน กันยายน
      สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน 

สรุปอัตรากำลัง บุคลากร ของมหาวิทยาลัยพะเยาปี 2564

 สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน ประจำเดือน มกราคม 
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม 
สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน  ประจำเดือน กุมภาพันธ์
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน  ประจำเดือน มีนาคม 
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม
สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน  ประจำเดือน เมษายน  
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน 
สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน  ประจำเดือน พฤษภาคม 
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม
สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน  ประจำเดือน มิถุนายน
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน 
 สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน  ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม 
 สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน  ประจำเดือน สิงหาคม 
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม
สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน  ประจำเดือน กันยายน 
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน 
 สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน  ประจำเดือน ตุลาคม 
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน  ประจำเดือน พฤศจิกายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน  

ปี 2563
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มกราคม
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มีนาคม
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือนเมษายน
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มิถุนายน
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน สิงหาคม
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม  
  สรุปอัตรากำลัง สายสนับสนุน ประจำเดือน ธันวาคม 
ปี 2562
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มกราคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ีนาคม
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ีนาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน เมษายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ตุลาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ธันวาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม
ปี 2561
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มกราคม
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มีนาคม
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  เมษายน
  สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ตุลาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน

 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน

 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ันวาคม

 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน  วาคม

ปี 2560
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มกราคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มีนาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน เมษายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ตุลาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน
สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ธันวาคม
สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม
ปี 2559
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มกราคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มีนาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน เมษายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ตุลาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ธันวาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม
ปี 2558
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ธันวาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ตุลาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน เมษายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มีนาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มกราคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม
ปี 2557
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มกราคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  กุมภาพันธ์
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  มีนาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  เมษายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  ตุลาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  พฤศจิกายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  ธันวาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม
ปี 2556
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มกราคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มีนาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน เมษายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ตุลาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ธันวาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม
 
ปี 2555
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มกราคม
  สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มกราคม   
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์   
  สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์     
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มีนาคม
  สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน  เมษายน
  สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน เมษายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤษภาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน มิถุนายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน มิถุนายน   
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กรกฎาคม  
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน กันยายน
 สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ตุลาคม
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน
 สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ธันวาคม
  สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม
ปี 2554
  สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ตุลาคม  
   สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ตุลาคม    
   สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน
   สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน พฤศจิกายน      
   สรุปอัตรากำลัง สายบริการ ประจำเดือน ธันวาคม        
   สรุปอัตรากำลัง สายวิชาการ ประจำเดือน ธันวาคม      

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

2564

2563


2562


รายงานผลการฝึกอบรม


สรุปข้อมูลการรายงานผลการฝึกอบรม บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปี พ.ศ. 2562

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน ตุลาคม 2562

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน พฤศจิกายน 2562

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน ธันวาคม 2562

ประจำปี พ.ศ. 2563

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน มกราคม 2563

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน มีนาคม 2563

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน เมษายน 2563
ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน พฤษภาคม 2563

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน มิถุนายน 2563

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน กรกฎาคม 2563
ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน สิงหาคม 2563

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน กันยายน 2563

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน ตุลาคม 2563

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน พฤศจิกายน 2563

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน ธันวาคม 2563

ประจำปี พ.ศ. 2564

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน มกราคม 2564

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน มีนาคม 2564

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน เมษายน 2564

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน พฤษภาคม 2564

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน มิถุนายน 2564

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน กรกฎาคม 2564

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน สิงหาคม 2564

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน กันยายน 2564

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน ตุลาคม 2564

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน พฤศจิกายน 2564

ตารางรายงานผลการฝึกอบรม เดือน ธันวาคม 2564

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


จำนวนผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ

สรุปข้อมูลจำนวนผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานจำนวนฯ เดือน ตุลาคม 2562

รายงานจำนวนฯ เดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานจำนวนฯ เดือน ธันวาคม 2562

ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน มกราคม 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน มีนาคม 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน เมษายน 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน พฤษภาคม 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน มิถุนายน 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน กรกฎาคม 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน สิงหาคม 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน กันยายน 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน ตุลาคม 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน ธันวาคม 2563

ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน มกราคม 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน มีนาคม 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน เมษายน 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน พฤษภาคม 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน มิถุนายน 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน กรกฏาคม 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน สิงหาคม 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน กันยายน 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน ตุลาคม 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน ธันวาคม 2564

ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานจำนวนฯ เดือน มกราคม 2565


HR