คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

Division of Personnel
- การเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ และ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยวิธีปกติ ของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา
2567 คู่มือการปฏิบัติงาน
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
- คู่มือปฏิบัติงานหลัก การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา
2567 คู่มือการปฏิบัติงาน
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
- คู่มือปฏิบัติงานหลัก การสรรหาบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา
2566 คู่มือการปฏิบัติงาน
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
- คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยพะเยา
2565 คู่มือการปฏิบัติงาน
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
- คู่มือปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
2565 คู่มือการปฏิบัติงาน
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
HR