กจ.มพ.

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารจัดการสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
HR