การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับ  /ระเบียบ / ประกาศ

 
  
     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ .2553  
  
     หนังสือจาก ก.พ.อ. 
           >หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4)  
           >หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3)  
           > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)

           > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

           > หลักเกณฑ์และวิธิการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
            > หลักเกณฑ์และวิธิการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
           > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ พ.ศ. 2560  
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556   
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552     
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานวิชาการฯ (ท.11) พ.ศ. 2550    
           > การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561     
           > การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562

           > ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่
           > ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562     
           ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ พ.ศ. 2561   
      สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศีกษา 
          แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว 
          > การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ที่ ศธ 0509 (2)/ว 1263 ลว.18 ต.ค. 54)    
          > ตอบข้อหารือความหมายอาจารย์ประจำ(ที่ ศธ 0509.6(17)/11464 ลว.29 ส.ค.54)    
          > การเทียบประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
          (น.บ.ท.) เท่ากับวุฒิปริญญาโทฯ (ที่ ศธ 05.9(2)/ 6298 ลว. 24 เม.ย. 55)    
           
     ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
     ข้อบังคับ 
         
          > ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

          > ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
          >ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการสอน (ฉบับที่ 4)              
          > การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554              
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ พ.ศ. 2554    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554     
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555    
          > คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ศ.พิเศษ พ.ศ. 2554   
          > คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผศ.พิเศษ และรศ.พิเศษ พ.ศ. 2554     
          > การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554    
          >  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ศ.เกียรติคุณ พ.ศ. 2553     
          > หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2559     
           
      ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
          > หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบค่าชั่วโมงสอนประจำรายวิชาเพื่อขอกำหนดตำแหน่งฯ     
          > หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการสอน พ.ศ. 2561  
          > การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงานทางวิชาการ เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564    
          > หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564         
          > เอกสารแนบท้าย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564   
       คู่มือการขอตำแหน่ง 
       ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
          > การกำหนดเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ. 2555    
          > หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ. 2555    
          > ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งฯ พ.ศ. 2555    
          > กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2555    
           > คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   
          > Power point หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560   
  

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 
     แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
          แบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)  พ.ศ. 2560
          แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.04)  พ.ศ. 2560
          แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2560
          แบบประเมินผลการสอน พ.ศ. 2561   
          แบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) พ.ศ. 2563    
         แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.04) พ.ศ. 2563    
         แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2563    
         เอกสารแนบท้าย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ปี 2564
        > ประจำเดือน มกราคม 
        > ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 
        > ประจำเดือน มีนาคม
        > ประจำเดือน เมษายน 
        > ประจำเดือน พฤษภาคม  
       > ประจำเดือน มิถุนายน   
       > ประจำเดือน กรกฎาคม 
       > ประจำเดือน สิงหาคม 
       > ประจำเดือน กันยายน 
       > ประจำเดือน ตุลาคม  
ปี 2563
        > ประจำเดือน มกราคม  
        > ประจำเดือน กุมภาพันธ์   
        > ประจำเดือน มีนาคม   
        > ประจำเดือน เมษายน  
        > ประจำเดือน พฤษภาคม  
       > ประจำเดือน มิถุนายน   
        > ประจำเดือน กรกฎาคม   
       > ประจำเดือน สิงหาคม    
       > ประจำเดือน กันยายน     
        > ประจำเดือน ตุลาคม   
        > ประจำเดือน พฤศจิกายน  
        > ประจำเดือน ธันวาคม  
ปี 2562
       > ประจำเดือน มกราคม
        > ประจำเดือน กุมภาพันธ์
         > ประจำเดือน มีนาคม 
         > ประจำเดือน เมษายน 
        > ประจำเดือน พฤษภาคม  
        > ประจำเดือน มิถุนายน  
        > ประจำเดือน กรกฎาคม  
        > ประจำเดือน สิงหาคม  
        > ประจำเดือน กันยายน   
        > ประจำเดือน ตุลาคม  
        > ประจำเดือน พฤศจิกายน
         > ประจำเดือน ธันวาคม 
ปี 2561
       > ประจำเดือน มกราคม
        > ประจำเดือน กุมภาพันธ์
         > ประจำเดือน มีนาคม 
         > ประจำเดือน เมษายน 
        > ประจำเดือน พฤษภาคม  
        > ประจำเดือน มิถุนายน  
        > ประจำเดือน กรกฎาคม  
        > ประจำเดือน สิงหาคม  
        > ประจำเดือน กันยายน 
        > ประจำเดือน ตุลาคม 
       > ประจำเดือน พฤศจิกายน
        > ประจำเดือน ธันวาคม
        
 2560
         > ประจำเดือน มกราคม  
         > ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 
         > ประจำเดือน มีนาคม  
         > ประจำเดือน เมษายน  
         > ประจำเดือน พฤษภาคม  
         > ประจำเดือน มิถุนายน 
         > ประจำเดือน กรกฏาคม  
         > ประจำเดือน สิงหาคม  
         > ประจำเดือน กันยายน  
        > ประจำเดือน ตุลาคม  
         > ประจำเดือน พฤศจิกายน
         > ประจำเดือน ธันวาคม
ปี 2559
         > ประจำเดือน มกราคม  
         > ประจำเดือน กุมภาพันธ์  
         > ประจำเดือน มีนาคม  
         > ประจำเดือน เมษายน  
         > ประจำเดือน พฤษภาคม  
         > ประจำเดือน มิถุนายน  
        > ประจำเดือน กรกฎาคม  
        > ประจำเดือน สิงหาคม  
        > ประจำเดือน กันยายน  
        > ประจำเดือน ตุลาคม  
        > ประจำเดือน พฤศจิกายน  
        > ประจำเดือน ธันวาคม  
ปี 2558
         > ประจำเดือน มกราคม  
         > ประจำเดือน กุมภาพันธ์  
        > ประจำเดือน มีนาคม  
        > ประจำเดือน เมษายน  
        > ประจำเดือน พฤษภาคม  
        > ประจำเดือน มิถุนายน  
        > ประจำเดือน กรกฎาคม  
        > ประจำเดือน สิงหาคม  
        > ประจำเดือน กันยายน  
        > ประจำเดือน ตุลาคม  
        > ประจำเดือน พฤศจิกายน  
        > ประจำเดือน ธันวาคม  
ปี 2557
        > ประจำเดือน มกราคม  
        > ประจำเดือน กุมภาพันธ์  
        > ประจำเดือน มีนาคม  
        > ประจำเดือน เมษายน  
        > ประจำเดือน พฤษภาคม  
        > ประจำเดือน มิถุนายน  
        > ประจำเดือน กรกฎาคม  
        > ประจำเดือน สิงหาคม  
        > ประจำเดือน กันยายน  
        > ประจำเดือน ตุลาคม  
        > ประจำเดือน พฤศจิกายน  
        > ประจำเดือน ธันวาคม  
ปี 2556
        > ประจำเดือน ธันวาคม  
        > ประจำเดือน พฤศจิกายน  
        > ประจำเดือน ตุลาคม  
        > ประจำเดือน กันยายน  
        > ประจำเดือน สิงหาคม  
        > ประจำเดือน กรกฎาคม  
        > ประจำเดือน มิถุนายน  
        > ประจำเดือน พฤษภาคม  
        > ประจำเดือน เมษายน  
        > ประจำเดือน มีนาคม  
        > ประจำเดือน กุมภาพันธ์  
        > ประจำเดือน มกราคม  
  
 
 

 

 สรุปจำนวนบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ปี 2563
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม 
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์  
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม 
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน เมษายน 
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤษภาคม 
ปี 2562
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน เมษายน
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤษภาคม 
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มิถุนายน
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กรกฎาคม 
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน สิงหาคม 
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กันยายน 
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ตุลาคม 
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤศจิกายน 
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ธันวาคม 
ปี 2561
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน เมษายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤษภาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มิถุนายน   
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กรกฎาคม   
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน สิงหาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กันยายน   
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ตุลาคม   
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤศจิกายน  
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ธันวาคม   
ปี 2560
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน เมษายน    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤษภาคม    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มิถุนายน    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กรกฎาคม    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน สิงหาคม   
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กันยายน   
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ตุลาคม   
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤศจิกายน
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ธันวาคม
ปี 2559
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน เมษายน    
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤษภาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มิถุนายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กรกฎาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน สิงหาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กันยายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ตุลาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤศจิกายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ธันวาคม    
ปี 2558
         > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม    
       > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เมษายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พฤษภาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มิถุนายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ กรกฎาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สิงหาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ กันยายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตุลาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พฤศจิกายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ธันวาคม    
ปี 2557
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน เมษายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤษภาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มิถุนายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กรกฎาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน สิงหาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กันยายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ตุลาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤศจิกายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ธันวาคม    
ปี 2556
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ธันวาคม     
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤศจิกายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน ตุลาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กันยายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน สิงหาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กรกฎาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มิถุนายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน พฤษภาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน เมษายน    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มีนาคม    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์    
        > สรุป จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เดือน มกราคม      
 

 สรุปรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ปี 2563
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มกราคม 
       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน กุมภาพันธ์ 
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มีนาคม 
       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน เมษายน 
       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน พฤษภาคม 
ปี 2562
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มกราคม
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน กุมภาพันธ์
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มีนาคม
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน เมษายน 
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน พฤษภาคม 
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มิถุนายน 
       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน กรกฎาคม
       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน สิงหาคม 
       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน กันยายน 
       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน ตุลาคม 
      > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน พฤศจิกายน 
     > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน ธันวาคม 
ปี 2561
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มกราคม    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน กุมภาพันธ์    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มีนาคม    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน เมษายน    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน พฤษภาคม    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน มิถุนายน    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน กรกฎาคม    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน สิงหาคม    
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน กันยายน   
        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน ตุลาคม   

        > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน พฤศจิกายน   

       > สรุป รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดือน ธันวาคม