ดาวน์โหลด

 แบบฟอร์มใบสมัครงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
 แบบฟอร์มใบสมัครงาน ฉบับภาษาอังกฤษ
 แบบฟอร์มรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานสายวิชาการ  
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานสายบริการ  
 แบบฟอร์มสัญญาลูกจ้างชั่วคราว
 แบบฟอร์ม ใบ กม. 1
 แบบฟอร์มใบค้ำประกัน
 แบบฟอร์มรายงานตัวผู้ีรับทุน
 แบบฟอร์มรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 แบบฟอร์ม Employment Contract for the foreign specialist .......
 แบบฟอร์มขออนุมัติเลื่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย 
  แบบฟอร์มขอลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว

แบบฟอร์มสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
 แบบขอเบิกค่าที่พัก 
  
เอกสารประกอบการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ  
 คำชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 แบบประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 
 แบบฟอร์มกรอกภาระงานสายวิชาการ
  แบบฟอร์มกรอกภาระงานสายสนับสนุน
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับพนักงานสายวิชาการ
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับพนักงานสายสนับสนุน
 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานสายวิชาการ
 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานสายสนับสนุน
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 28 มิ.ย. 2564 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 ข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เอกสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๓
 เอกสารประกอบการบรรยาย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 เอกสารประกอบการบรรยาย บลจ.ไทยพาณิชย์
 
แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
 แบบขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน
 แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
 แบบแจ้งพ้นสมาชิกภาพ
 แบบแจ้งสมาชิกโอนย้ายนายจ้างในกองทุนเดียวกัน
 แบบแจ้งสมาชิกโอนย้ายระหว่างกองทุน
 แบบแจ้งขอรับโอนสมาชิกระหว่างกองทุน
 แบบฟอร์มขอคงเงินไว้ในกองทุน
 แบบฟอร์มแจ้งขอรับเงินคงไว้ในกองทุน
 แบบขอรับเงินเป็นงวดของสมาชิกที่เกษียณอายุ
 Special Pay คงเงินและรับเงินงวด
 แบบคำขอรหัสผ่านใหม่ เข้าระบบ SCBAM PVD Online
 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแผนนโยบายการลทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
 
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2562 
  แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยพะเยา
  แนวปฏิบัติการขอเบอกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
  แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการบำนาญ)
  แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ข้าราชการบำนาญ) 
  แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มหาวิทยาลัยพะเยา
  แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 แบบฟอร์มการจองห้องพัก
 แบบฟอร์มการคืนห้องพัก
 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางไปราชการต่างจังหวัด
 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางในเขตจังหวัดพะเยา
  แบบฟอร์มขอรับรองความเสียหาย กรณีประสบอุทกภัย/วาตภัย/อัคคีภัย
 แบบใบแจ้งเรียกสินไหมทดแทน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
  แบบฟอร์มขอรับรองความเสียหาย กรณีประสบอุทกภัย/วาตภัย/อัคคีภัย 
 
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม สำหรับบุคลากร ม.พะเยา
 กรมธรรม์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 แนวปฏิบัติเรื่องการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม
 
 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวการใช้รถยนต์ รถบัสโดยสาร
 แนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
 
 
 

 
  แบบฟอร์มขอรับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
  แบบฟอร์มการขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อ
  แบบฟอร์มขออนุมัติลาศึกษาต่อ
  แบบฟอร์มขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
  แบบฟอร์มขออนุมัติกลับเข้าปฎิบัติงาน
  แบบฟอร์มขอรายงานผลการศึกษา
  แบบฟอร์มขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษา
 
  Letter of Authorization
  แบบรายงานการฝึกอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
 แบบรายงานการฝึกอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
 
โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ R2R Proposal

 
ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการเตรียมความพร้อมการขอทุนการศึกษา
ต่อจากหน่วยงานภายนอก วันที่ 24 สิงหาคม 2555
 1. ทุนรัฐบาลไทย
  2. การเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ
  3. การศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์
  4. การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
  5. การศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักร
  6. การศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
 
เอกสาร โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
     การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
     Stat Conclusion Discussion
     กลุ่มที่ 1
     กลุ่มที่ 2
     กลุ่มที่ 3

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (1 ม.ค.–31 ธ.ค. 2564)
 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลส่วนบุคคล กรณีขอให้มหาวิทยาลัย ยินยอมหักเงินเดือนบุคลากร (สำหรับผู้ขอกู้)
 แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือนและแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน
 
* สินเชื่อธนาคารกรุงไทย
  แบบคำขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน สำหรับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
** สินเชื่อธนาคารออมสิน
 หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อ
  แบบคำขอกู้สินเชื่อสวัสดิการ ธนาคารออมสิน
  แบบคำขอกู้สินเชื่อธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน
  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ธนาคารออมสิน ฉบับใหม่
*** สินเชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
  แบบคำขอกู้สินเชื่อสวัสดิการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
*** สมัครสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.
  ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
  ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
  แบบขอลาออกจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค.
พนักงานราชการทั่วไป
 สำหรับพนักงานราชการ >> แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
 สำหรับพนักงานราชการ >> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ.2562
  หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ.2562 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีฯ พ.ศ. 2558 ยกเลิก
 
 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของตำแหน่งนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2564

  การพิจารณาเลื่่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
 
   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีฯ พ.ศ.2560  -คลิกที่นี่-
   แบบฟอร์มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี -คลิกที่นี่-
 
 
 
การส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
 ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557   -คลิกที่นี่-
 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แบบบันทึกการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา     -คลิกที่นี่-
 แบบบันทึกการส่งมอบงาน ระดับอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 7   -คลิกที่นี่-