ความก้าวหน้าในสายงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564


เอกสารแนบ-1-แบบประเมินค่างาน-หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งกลุ่มบริการทั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

เอกสารแนบ-2-แบบประเมินค่างาน-หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารแนบ-3-แบบประเมินค่างาน-หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

เอกสารแนบ-4-แบบประเมินค่างาน-หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

เอกสารแนบ-5-แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติเทียบคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ดํารงตำแหน่งหัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งในตําแหน่งสูงขึ้น

เอกสารแนบ-6-คำนิยาม

เอกสารแนบ-7-แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน


แบบฟอร์มในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นไม่พบหน้าที่คุณต้องการ
ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ
ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ
ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ

เอกสารประกอบการบรรยายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารนำเสนอ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

เอกสารนำเสนอ - เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย งานส่งเสริมและพัฒนา กองการเจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการบรรยาย - โครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งของพนักงานสายบริการ โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

เอกสารประกอบการบรรยาย - โครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งของพนักงานสายบริการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

เอกสารประกอบการบรรยาย (Workshop) ใบประเมินค่างานฯ  - โครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งพนักงานสายบริการ โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ 

เอกสารประกอบการบรรยาย - โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์

เอกสารประกอบการบรรยาย - การประชุมชี้แจงการประเมินค่างาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย (1)

เอกสารประกอบการบรรยาย - การประชุมชี้แจงการประเมินค่างาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย (2)

เอกสารประกอบการบรรยาย - การประชุมชี้แจงการประเมินค่างาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย (3)

ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานของมหาวิทยาลัยอื่น

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ

เอกสารน่ารู้

การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน โดย คุณเสถียร คามีศักดิ์ (กันยายน 2556)

การทำงานเชิงวิเคราะห์ โดย คุณเสถียร คามีศักดิ์ (มกราคม 2559)

การทำงานเชิงสังเคราะห์ โดย คุณเสถียร คามีศักดิ์ (ตุลาคม 2559)

การประชุมชี้แจงการประเมินค่างาน วันที่ 2 มิถุนายน 2564
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน วันที่ 29 มกราคม 2564
วิทยากร คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์