7/9/2564 10:06:37

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

3/9/2564 9:53:31

วิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรสังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3/9/2564 9:52:15

การจัดการประชุมหารือสรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 -2569

3/9/2564 9:50:52

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา

3/9/2564 9:46:34

โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

3/9/2564 9:44:30

การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

17/8/2564 10:28:13

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

4/8/2564 14:11:25

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

4/8/2564 14:09:27

การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 3/2564

9/7/2564 14:29:07

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

9/7/2564 14:27:51

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

2/7/2564 10:43:07

โครงการเสวนาให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

29/6/2564 10:08:20

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

28/6/2564 11:37:38

ประชุมชี้แจงการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

28/6/2564 11:35:29

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

22/6/2564 14:01:42

มพ. เยี่ยมไข้

21/6/2564 9:27:07

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

9/6/2564 14:02:50

การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.)

7/6/2564 10:30:25

การประชุมชี้แจงการประเมินค่างาน

12/5/2564 16:55:39

ประชุมการพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

12/5/2564 16:53:11

การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.)

12/5/2564 16:51:10

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

22/4/2564 9:35:34

รางวัลการประเมินความโปร่งใส (UP-ITA)

5/4/2564 11:03:14

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

5/4/2564 11:01:54

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

18/3/2564 14:39:45

แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

18/3/2564 14:37:35

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล

9/3/2564 16:19:37

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

9/3/2564 16:15:55

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

9/3/2564 16:14:42

กองการเจ้าหน้าที่ ต่อต้านคอร์รัปชั่น

9/3/2564 16:13:11

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

9/3/2564 16:10:45

โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

7/1/2564 9:38:05

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

18/12/2563 14:37:21

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

18/12/2563 14:36:29

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

18/12/2563 14:35:26

การประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

2/12/2563 15:17:39

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563

2/12/2563 15:11:37

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

2/12/2563 15:11:01

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

2/12/2563 15:08:29

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

5/11/2563 10:29:01

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

3/11/2563 11:07:11

เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 3 หน่วยงาน

3/11/2563 11:06:09

แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สู่ความเป็น "SMART HR"

3/11/2563 11:04:42

การประชุมพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานสายสนับสนุน และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

3/11/2563 11:02:57

โครงการพิจารณาโครงร่างและให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (รุ่นที่ 8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

21/10/2563 14:43:21

มอบบัตรประจำตัวสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา แบบ PVC Card ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

21/10/2563 14:41:49

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

23/9/2563 10:23:46

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

23/9/2563 10:20:34

ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23/9/2563 10:19:14

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

23/9/2563 10:17:36

ขอแสดงความยินดีบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

14/8/2563 16:18:39

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Knowledge Management)

4/8/2563 10:50:08

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

3/8/2563 10:13:39

การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสถานที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23/7/2563 14:48:16

ประชุมติดตามการรายงานผลการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

23/7/2563 14:40:01

การประชุมหารือการกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ร่วมกับ 5 หน่วยงาน

23/7/2563 11:19:09

การประชุมหารือการกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ ร่วมกับ 9 หน่วยงาน

20/7/2563 13:24:34

สำรวจสถานที่ด้านสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

17/7/2563 14:17:15

พิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

13/7/2563 16:17:43

การประชุมหารือการกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการ

13/7/2563 14:15:55

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

10/7/2563 13:51:53

เข้าตรวจความเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

10/7/2563 10:35:01

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

24/6/2563 14:03:20

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

22/6/2563 14:23:19

ขอแสดงความยินดีบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

22/6/2563 10:06:27

แสดงความยินดีบุตรสาวคนแรก "น้องมิลิน"

16/6/2563 14:50:19

New Normal

12/6/2563 17:04:10

ปฏิบัติตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

5/6/2563 14:39:48

กำหนดการคืนเงินประกันสังคมมหาวิทยาลัยพะเยา

2/6/2563 10:44:09

ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือออกกำลังกาย UP FITNESS

2/6/2563 10:42:35

UP FITNESS เปิดให้บริการแล้ว

25/5/2563 16:28:23

ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

25/5/2563 16:15:24

"ขยายระยะเวลา การให้บริการรถบัสปรับอากาศ"

25/5/2563 16:14:23

การคุ้มครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

25/5/2563 16:12:44

บัตรประกันสุขภาพกลุ่ม โดย เมืองไทยประกันชีวิต

25/5/2563 16:11:27

ขอแสดงความยินดีบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

23/4/2563 10:26:25

แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล

26/3/2563 9:37:55

แนวทางการดำเนินการของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

26/3/2563 9:36:16

การประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Team

26/3/2563 9:34:37

เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

13/3/2563 10:54:53

มอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

13/3/2563 10:36:47

โครงการนำเสนอโครงร่างและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (รุ่นที่ 7)

9/3/2563 15:39:08

แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

9/3/2563 15:38:06

มพ.เยี่ยมไข้

9/3/2563 15:36:47

ทำความสะอาดเครื่องเล่นและอุปกรณ์ฟิตเนส

4/3/2563 9:25:03

กองการเจ้าหน้าที่ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

17/2/2563 11:50:01

โครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งของพนักงานสายบริการ

15/1/2563 10:07:39

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

15/1/2563 10:06:26

ฮ่วมบุญ ขึ้นปี๋ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา

15/1/2563 10:05:05

UP FANCY NIGHT 2020

6/1/2563 14:33:18

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

6/1/2563 14:32:03

สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

6/1/2563 14:30:57

จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับเดือนธันวาคม 2562

6/1/2563 14:28:41

GREEN OFFICE

6/1/2563 14:21:46

Happy New Year 2020 กองการเจ้าหน้าที่

6/1/2563 14:20:22

สวัสดีปีใหม่ 2563

25/11/2562 10:14:50

มอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

30/10/2562 15:27:24

จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับเดือนกันยายน 2562

22/10/2562 13:52:35

ตรวจคุรุภัณฑ์และความเรียบร้อย หอพักศรีตรัง

16/10/2562 14:49:47

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

27/9/2562 11:44:51

โครงการเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

25/9/2562 16:00:52

พิธีมอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

9/9/2562 9:26:33

จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับเดือนสิงหาคม 2562

22/8/2562 15:58:14

โครงการแข่งกันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายบุคลากร

22/8/2562 15:57:01

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562

22/8/2562 15:55:21

มอบเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา จำนวน 49 ราย

22/8/2562 15:49:41

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

22/8/2562 15:48:03

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562

13/8/2562 11:00:51

จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562

23/7/2562 11:34:59

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

23/7/2562 11:32:38

มหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 9 ปี แห่งการพัฒนา สร้างคุณค่าสู่สากล

9/7/2562 14:26:50

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพของพนักงานสายบริการ

24/6/2562 14:47:46

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่

12/6/2562 14:58:18

มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

12/6/2562 9:16:47

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562

11/6/2562 14:39:03

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 ราย ดังนี้

29/5/2562 14:52:18

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

27/5/2562 11:37:09

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ น.ส.ธนภชสร เทพละออ ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

24/5/2562 13:47:33

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24-31 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

17/5/2562 14:47:23

ม.พะเยา จัดทัพบุคลากร สู้ศึกกีฬา สกอ. ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”

3/5/2562 14:56:36

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25/4/2562 9:34:41

วันคล้ายวันสวรรคต "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพให้แก่ผืนแผ่นดินปวงชนชาวไทย

19/4/2562 18:31:21

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

11/4/2562 9:09:14

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

4/4/2562 15:45:16

โครงการธรรมะสุขใจ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

3/4/2562 9:38:13

แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

3/4/2562 9:31:03

แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

3/4/2562 9:25:20

แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

26/3/2562 9:30:59

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

22/3/2562 17:02:37

แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

22/3/2562 16:53:58

แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

22/3/2562 16:49:27

แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

22/3/2562 16:40:01

แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

15/3/2562 11:48:50

กองการเจ้าหน้าที่ จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของหน่วยงาน

12/3/2562 14:47:23

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการบริการของบุคลากร

7/3/2562 13:41:50

สภาพนักงาน ลงมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงานม.พะเยา

1/3/2562 15:37:49

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ผศ.ดร คมกฤช ตาชม ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัว ในโรงพยาบาล

28/2/2562 15:59:30

เปิดประชุมนัดแรกของ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ชุดใหม่

28/2/2562 11:04:25

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

18/2/2562 15:06:39

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

15/2/2562 10:02:33

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

12/2/2562 10:21:10

กองการเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม ของการให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562

24/1/2562 15:36:11

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายศุภชัย เงินชุ่ม ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

18/1/2562 14:41:37

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562

3/1/2562 14:20:42

กองการเจ้าหน้าที่ สวัสดีปีใหม่ ปี 2562 คณะหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และขอพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562

3/1/2562 9:51:17

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ

3/1/2562 9:43:06

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2562 รองศาตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

24/12/2561 14:47:45

กองการเจ้าหน้าที่รับมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2562

24/7/2561 8:45:46

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี

24/7/2561 8:41:08

ม.พะเยา จัดอบรมทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล

24/7/2561 8:37:22

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

25/5/2561 6:11:36

ม.พะเยา ร่วมกับ ธปท. จัดเทคนิคการออมเงินและบริหารจัดการหนี้สิ้นบุคลากร

30/4/2561 20:13:12

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

30/4/2561 20:12:08

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์

30/4/2561 20:09:46

กองการเจ้าหน้าที่ เข้าสระเกล้าดำหัว รองอธิการบดี ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

7/10/2560 11:33:30

ม.พะเยา จับมือ ม.นเรศวร ลงนาม MOU ด้านการศึกษา วิจัย

7/10/2560 11:31:26

ม.พะเยา ฉีดวัคซีน 4 สายพันธุ์ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

7/10/2560 11:29:42

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้ ผศ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

7/10/2560 11:28:37

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการ

7/10/2560 11:26:47

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมทักษะการจัดการความรู้

7/10/2560 11:25:33

มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย บุคลากรสายบริการ R2R รุ่นที่ 5

7/10/2560 11:24:30

มหาวิทยาลัยพะเยา อัดฉีดเงินรางวัลแสดงความยินดีบุคลากร

7/10/2560 11:23:26

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้ ผศ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

7/10/2560 11:22:16

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการ

7/10/2560 11:21:13

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

7/10/2560 11:16:56

มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมพนักงานขับรถยุคใหม่ ปลอดสารเสพติด

7/10/2560 11:13:52

มหาวิทยาลัยพะเยา พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคล

20/7/2560 10:36:09

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับบุคลากรใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

5/7/2560 10:00:22

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9/5/2560 8:43:26

ม.พะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้ รศ. ผศ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

25/4/2560 18:17:52

เปิดแล้วหน่วยเสนอชื่อล่วงหน้า เสนอชื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

25/4/2560 18:16:18

มหาวิทยาลัยพะเยา รดน้ำขอพร คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา

25/4/2560 17:43:05

กองการเจ้าหน้าที่ สระเกล้าดำหัวขอพร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

25/4/2560 17:39:10

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นางศิวพร โภชน์เจริญ ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

25/4/2560 17:37:54

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายอรรถพล มณเฑียร ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

25/4/2560 17:35:32

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5/4/2560 9:23:17

มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 36 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา

5/4/2560 9:22:11

มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

5/4/2560 9:21:01

มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

5/4/2560 9:18:47

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

5/4/2560 9:13:15

มหาวิทยาลัยพะเยา ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้า บุคลากร สายสนับสนุน การพัฒนางานวิจัยสู่งานประจำ R2R รุ่น 4

5/4/2560 9:05:50

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการต้อนรับบุคลากรใหม่ เพื่อชี้แจง แนวทาง การปฏิบัติงาน รวมถึงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม 2560

14/3/2560 12:02:12

มอบค่าตอบแทนพิเศษ ผศ.ใหม่ 3 ราย

1/3/2560 10:50:42

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบป้าย อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย

28/2/2560 12:46:02

มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้ากีฬา สกอ ครั้งที่36

28/2/2560 11:56:48

มหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560

28/2/2560 11:54:05

มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข HAPPY UNIVERSITY

28/2/2560 11:51:26

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี ผศ.ใหม่